VTS-12A5-Year1994-1997
Chào mừng bạn đến với Diễn đàn A5 trường PTTH Võ Thị Sáu khóa 94-97
Bạn click vào "Đăng nhập" để truy cập diễn đàn.
Nếu chưa có tài khoản đăng nhập, vui lòng "Đăng ký" thành viên.
Latest topics
» Góp ý cho cái mục góp ý
Sun 24 Mar 2013, 10:08 pm by khidot

» Games Kiếm Thế là nhất !
Tue 10 Apr 2012, 2:40 pm by khachsaoqua

» Chuyện khó đỡ !
Tue 10 Apr 2012, 2:35 pm by khachsaoqua

» Sếp hỏi nhân viên
Tue 10 Apr 2012, 2:30 pm by khachsaoqua

» Đặc sản Nhung hươu xứ nghệ
Tue 10 Apr 2012, 2:25 pm by khachsaoqua

» Họp nhóm đi thiên đường biển xanh Sihanouk ville-Cambodia
Sat 28 Jan 2012, 8:35 pm by zukensgp

» Tình hình quỹ lớp tính đến ngày 20/11/2010
Wed 16 Nov 2011, 7:29 pm by tina

» Truyện ngắn ngủn: Niềm Tin
Sun 23 Oct 2011, 12:30 pm by hieu239

» Ngực bỗng nhiên “xì hơi”
Mon 10 Oct 2011, 2:59 pm by tu

Top posters
domanhtien (324)
 
hieu239 (237)
 
tu (211)
 
dongbai (145)
 
zukensgp (139)
 
khachsaoqua (97)
 
huaxuanthien (97)
 
cophuoc (70)
 
Tu Ba (61)
 
diem nguyen (60)
 

Kết quả sổ xố

Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Go down

Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Bài gửi  toan on Fri 26 Nov 2010, 8:18 pm

Tui gaëp vaán ñeà khi vaøo web lôùp ôû maùy di ñoängcuûa mình (mình thænh thoaûng truy caäp wifi ôû cô quan baèng di ñoäng khiraûnh roãi). Moãi laàn vaøo web lôùp laø maùy töï ñoäng taûi veà chöông trìnhcoù teân “St”, song song ñoù noù nhaûy vaøo trang pop up gì ñoù maø laïi khoâng load ñöôïc heát trang, trang naøy cöù bòñöùng hoaøi. Beân trong trang naøy coù hieän 2 tab maøu ñoû laø “DOWNLOAD” vaø“PLAY NOW” gioáng nhö tab trong web lôùp.Laàn theo properties cuûa noù mình bieát noù coù ñòa chæ c:\system\dmgr\......Nhövaäy laø file naøy ñöôïc taïo vaøo boä nhôù maùy di ñoäng chöù khoâng phaûitheû nhôù 2Gb theo maùy. Duø tui coù xoùa haún caû thö muïc dmgr thì cuõngkhoâng coù taùc duïng vì cöù vaøo web lôùp thì noù cöù taïo dmgr môùi. Ñieàuquan troïng nhaát laø maùy cöù bò moät chöông trình aån caøi ñaët khoâng heátneân cöù laâu laâu treo maùy vaø töï khôûi ñoäng chaïy vaøo chöông trình aåntui vöøa noùi ñeå noù töï caøi ñaët vaø roài laïi hieän thoâng baùo trong 3giaây chôùp nhoaùng vôùi ñaïi yù :” chöông trình caøi vaøo khoâng hoaøn thaønh,baïn haõy vaøo Quaûn Lyù Chöông Trình ñeå caøi tieáp”. Tui coù vaøo Quaûn Lyù Chöông Trình (Application Manager)nhöng chaúng thaáy caùi file choù cheát naøo cuûa noù ñeå maø hoaøn taát vieäccaøi ñaët neân maùy thì cöù bò caùi program aån naøy phaù hoaøi, laâu laâu bòtreo roài laïi hieän thoâng baùo choù ñoù.
Tui ñaõ reset maùy laïi (reset theo maõ leänh) vaø thöûvaøo nhieàu trang web khaùc thì khoâng bò tình traïng treân vaø khi thöû vaøolaïi web lôùp mình thì laïi bò tieáp tuïc nhö vaäy. Nhö theá mình xin khaúngñònh chính web lôùp mình gaây ra vaø khoâng bieát noù coù dính maõ ñoäc haykhoâng (chæ coù aûnh höôûng tôùi di ñoäng maø khoâng haïi maùy tính) hay laønoù phaûi coù chöông trình aån ñi keøm do maõ forum naøy cuûa nöôùc ngoaøi laømneân chuùng ta khoâng kieåm soaùt ñöôïc.
Phuø, noùi nhieàu meät quaù, laøm vaên xöa nay cuõng teäneân moïi ngöôøi thoâng caûm nheù. Admin hay baïn Tieán hoaëc baïn naøo raønhIT chæ giaùo duøm. Neáu ñöôïc thì Admin taét duøm tính naêng töï môû pop uptreân di ñoäng nheù! Caûm ôn caùc baïn nhieàu!

toan
Cấp tổ phó
Cấp tổ phó

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 10/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Bài gửi  hieu239 on Sat 27 Nov 2010, 1:16 pm

Bạn Toàn vui lòng viết lại bằng Unicode thì pà kon mới đọc được và có thể góp ý cho bạn được.

hieu239
Cấp giáo viên
Cấp giáo viên

Tổng số bài gửi : 237
Join date : 04/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Bài gửi  domanhtien on Sat 27 Nov 2010, 2:25 pm

hieu239 đã viết:Bạn Toàn vui lòng viết lại bằng Unicode thì pà kon mới đọc được và có thể góp ý cho bạn được.
Mình đã chuyển sang Unicode dùm bạn Tòan như sau, các bạn ai có kinh nghiệm về việc này thì giúp bạn Tòan nhé.

Tui gặp vấn đề khi vào web lớp ở máy di độngcủa mình (mình thỉnh thoảng truy cập wifi ở cơ quan bằng di động khirảnh rỗi). Mỗi lần vào web lớp là máy tự động tải về chương trìnhcó tên “St”, song song đó nó nhảy vào trang pop up gì đó mà lại không load được hết trang, trang này cứ bịđứng hoài. Bên trong trang này có hiện 2 tab màu đỏ là “DOWNLOAD” và“PLAY NOW” giống như tab trong web lớp.Lần theo properties của nó mình biết nó có địa chỉ c:\system\dmgr\......Nhưvậy là file này được tạo vào bộ nhớ máy di động chứ không phảithẻ nhớ 2Gb theo máy. Dù tui có xóa hẳn cả thư mục dmgr thì cũngkhông có tác dụng vì cứ vào web lớp thì nó cứ tạo dmgr mới. Điềuquan trọng nhất là máy cứ bị một chương trình ẩn cài đặt không hếtnên cứ lâu lâu treo máy và tự khởi động chạy vào chương trình ẩntui vừa nói để nó tự cài đặt và rồi lại hiện thông báo trong 3giây chớp nhoáng với đại ý :” chương trình cài vào không hoàn thành,bạn hãy vào Quản Lý Chương Trình để cài tiếp”. Tui có vào Quản Lý Chương Trình (Application Manager)nhưng chẳng thấy cái file chó chết nào của nó để mà hoàn tất việccài đặt nên máy thì cứ bị cái program ẩn này phá hoài, lâu lâu bịtreo rồi lại hiện thông báo chó đó.
Tui đã reset máy lại (reset theo mã lệnh) và thửvào nhiều trang web khác thì không bị tình trạng trên và khi thử vàolại web lớp mình thì lại bị tiếp tục như vậy. Như thế mình xin khẳngđịnh chính web lớp mình gây ra và không biết nó có dính mã độc haykhông (chỉ có ảnh hưởng tới di động mà không hại máy tính) hay lànó phải có chương trình ẩn đi kèm do mã forum này của nước ngoài làmnên chúng ta không kiểm soát được.
Phù, nói nhiều mệt quá, làm văn xưa nay cũng tệnên mọi người thông cảm nhé. Admin hay bạn Tiến hoặc bạn nào rànhIT chỉ giáo dùm. Nếu được thì Admin tắt dùm tính năng tự mở pop uptrên di động nhé! Cảm ơn các bạn nhiều!
avatar
domanhtien
Cấp giáo viên chủ nhiệm
Cấp giáo viên chủ nhiệm

Tổng số bài gửi : 324
Join date : 04/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Bài gửi  hieu239 on Sat 27 Nov 2010, 4:39 pm

Nói chung là bạn Toàn đang bị 1 con gì đấy nó chạy bất hợp pháp trên máy của bạn. Toàn nên tìm 1 soft diệt virus của Norton để xử nó.

hieu239
Cấp giáo viên
Cấp giáo viên

Tổng số bài gửi : 237
Join date : 04/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Bài gửi  toan on Sat 27 Nov 2010, 10:53 pm

hieu239 đã viết:Nói chung là bạn Toàn đang bị 1 con gì đấy nó chạy bất hợp pháp trên máy của bạn. Toàn nên tìm 1 soft diệt virus của Norton để xử nó.
Thanks Tiến chuyển Code và Hiếu chỉ dẫn, mình đã dùng vài soft như Kaspersky, Norton, F-secure, NetQin mà nó cũng chẳng phát hiện được gì. Chắc phải reset máy cài lại soft rồi muốn lên forum lớp thì vào bằng máy tính thôi cho yên chuyện vậy. Có điều như thế thì không tiện và cơ động bằng di động. Cám ơn nhé! Very Happy

toan
Cấp tổ phó
Cấp tổ phó

Tổng số bài gửi : 9
Join date : 10/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Bài gửi  hieu239 on Tue 30 Nov 2010, 11:44 am

Mình có 1 dự đoán khác, do cái forum này có 1 số file flash, chắc cái mobile của Toàn không support hoặc chưa có cái flash player nên nó cứ raise cái thông báo lên hoài.

hieu239
Cấp giáo viên
Cấp giáo viên

Tổng số bài gửi : 237
Join date : 04/03/2010

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Thắc mắc biết hỏi ai - vấn đề khi vào web lớp ở máy di động

Bài gửi  Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết